Įmonės (UAB) įstatinio kapitalo didinimas kapitalizuojant akcininko/-ų paskolą/-as

Įmonės (UAB) įstatinis kapitalas gali būti didinamas atliekant tarpusavio užskaitą, kapitalizuojant akcininko/-ų paskolą/-as įmonei (UAB). Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įmonės (UAB) įstatinį kapitalą per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui klientų aptarnavimo padalinyje arba elektroniniu būdu per Juridinių asmenų registro savitarnos sistemą. Tuo atveju, jeigu įmonės (UAB) įstatinis kapitalas didinamas kapitalizuojant įmonės (UAB) skolą/-as akcininkui/-ams, reikalingas paskolos sutarties ar kito skolą įrodančio dokumento originalas, taip pat tarp įmonės (UAB) ir akcininko pasirašytas skolos suderinimo aktas. Pateikus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo, įstatinis kapitalas bus padidintas, tik įregistravus įmonės (UAB) įstatus su pakeistu įstatiniu kapitalu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti įmonės (UAB) įstatai nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įmonės (UAB) įstatinį kapitalą, dienos.