Įstatinio kapitalo didinimas

Įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre.

Naujai išleidžiamos akcijos gali būti apmokamos tiek piniginiais, tiek turtiniais įnašais.

Įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš bendrovės lėšų, t.y. iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus). Įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų didinamas išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai išduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes. Jeigu bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš perkainojimo rezervo.

Reikalinga ši informacija UAB įstatinio kapitalo didinimo dokumentų parengimui:

 • įmonės pavadinimas, kodas, adresas;
 • akcininkų arba asmenų (ne akcininkų), pasirašančių akcijas, duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas). Jei akcininkas yra juridinis asmuo – reikalingas įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus arba asmens, atstovaujančio įmonę, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;
 • informacija apie akcininkų sudėtį/akcijų pasiskirstymą;
 • įmonės įstatinio kapitalo dydis;
 • nominali akcijos vertė;
 • suma, kuria bus didinamas įmonės įstatinis kapitalas;
 • išleidžiamų akcijų kiekis, pardavimo kaina ir pasiskirstymas;
 • kiekvieno iš akcininkų piniginių įnašų sumos, didinant įstatinį kapitalą.

Reikalingi šie dokumentai UAB įstatinio kapitalo didinimo procedūrai atlikti:

 • UAB registracijos pažymėjimas/išrašas;
 • UAB įstatai (originalas);
 • UAB vadovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • jei UAB įstatinis kapitalas didinamas papildomais piniginiais įnašais:
  • reikalingas dokumentas, patvirtinantis, kad apmokėti įnašai už naujai išleistas akcijas: banko išduota pažyma, patvirtinanti, kad pinigai (apmokėjimas už akcijas) pervesti į UAB sąskaitą arba kasos pajamų orderiai, jei apmokėjimas buvo įvykdytas per kasą;
 • jei UAB įstatinis kapitalas didinamas atliekant tarpusavio užskaitą, kapitalizuojant akcininko paskolą UAB:
  • reikalinga paskolos sutartis (originalas);
 • jei UAB įstatinis kapitalas didinamas papildomais nepiniginiais įnašais (t.y. turtu):
  • reikalinga turto vertinimo ataskaita;
  • dokumentas iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantis nepiniginių įnašų perdavimą UAB;
  • perdavimo – priėmimo aktas (akto projektą parengiame mes);
 • jei UAB įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų:
  • reikalinga UAB finansinė atskaitomybė (jei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos) arba tarpinė finansinė atskaitomybė (jei sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos);
  • informacija, iš kokių bendrovės lėšų didinamas įstatinis kapitalas (nepaskirstytojo pelno/akcijų priedų/rezervų).

 Mes atliksime šiuos veiksmus:

 • konsultuosime įstatinio kapitalo didinimo klausimais;
 • parengsime akcininkų susirinkimo protokolus/vienintelio akcininko sprendimą, užtikrinsime tinkamą informacijos paskelbimą apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą;
 • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento (įstatų) redakciją, akcijų pasirašymo sutartį bei kitus teisinius dokumentus;
 • užtikrinsime tinkamą informacijos apie įstatinio kapitalo didinimą paskelbimą;
 • užpildysime Juridinių asmenų registrui teikiamas formas (JAR formos);
 • atstovausime notarų biure ir/arba Juridinių asmenų registre.

Įstatinio kapitalo didinimo kaina – nuo 400 Eur