Akcininko pirmumo teisė įsigyti UAB akcijų

Akcininko pirmumo teisė įsigyti UAB akcijų reglamentuota Akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apie ketinimą parduoti visas ar dalį UAB akcijų akcininkas privalo raštu pranešti pačiai bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių ir pardavimo kainą. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas UAB akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dieną buvę jos akcininkai (ABĮ 47 straipsnio 2 dalis). UAB vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos privalo kiekvienam UAB akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, kuriame turi būti nurodyta parduodamų akcijų skaičius, siūloma pardavimo kaina ir terminas, per kurį akcininkas gali pranešti UAB apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali būti trumpesnis kaip 10 dienų ir ilgesnis kaip 21 diena nuo bendrovės pranešimo ar registruoto laiško išsiuntimo dienos. Jei vienas ar keli UAB akcininkai per nustatytą terminą pareiškė pageidavimą pirkti visas akcininko parduodamas UAB akcijas, akcininkas šias akcijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiems akcininkams, o pageidavimą pareiškę akcininkai visas šias akcijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta pranešime, privalo nupirkti apmokėdami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo tos dienos, kurią UAB gavo pranešimą apie ketinimą parduoti akcijas, jei su akcijas parduodančiu akcininku nesusitariama kitaip. Jei per nustatytą terminą UAB vadovas akcininkui praneša, kad kiti akcininkai nepageidauja įsigyti visų ketinamų parduoti akcijų, arba pranešimo nepateikia, akcininkas įgyja teisę savo nuožiūra akcijas parduoti už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta jo pranešime apie ketinimą parduoti akcijas.

 

Jeigu nutarėte perleisti turimas UAB akcijas, kreipkitės į mus ir mes suteiksime Jums konsultaciją bei parengsime visus akcijų pardavimui reikalingus dokumentus.

 

UAB “Juriscon”

Konstitucijos pr. 23C-102/109, Vilnius

Tel. +37061422228

+37060022500

El. p. info@juriscon.lt