Įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės (UAB) lėšų

Įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš bendrovės (UAB) lėšų, išleidžiant naujas akcijas, kurios neatlygintinai išduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes. Sprendimą padidinti įstatinį kapitalą iš bendrovės (UAB) lėšų priima visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis bendrovės (UAB) finansinių ataskaitų rinkiniu. Jei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos, gali būti vadovaujamasi metinių finansinių ataskaitų rinkiniu. Jei sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos, visuotiniam akcininkų susirinkimui turi būti pateiktas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, sudarytas ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Kai bendrovė (UAB) didina įstatinį kapitalą iš bendrovės (UAB) lėšų išleisdama naujas akcijas, akcininkai turi teisę neatlygintinai gauti naujų paprastųjų akcijų, kurių skaičius būtų proporcingas jiems visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos pabaigoje nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.