Įmonės (UAB) įstatinio kapitalo mažinimas

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime tvirtinamas įmonės (UAB) metinių finansinių ataskaitų rinkinys, skirstomas paskirstytinasis įmonės pelnas (nuostoliai). Be to, tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kai yra patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstytas paskirstytinasis įmonės (UAB) pelnas, gali būti priimtas sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti įmonės (UAB) lėšų.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime sumažinti įstatinį kapitalą turi būti nurodomas įstatinio kapitalo mažinimo tikslas.
Įmonės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik šiems tikslams:
1) vien tam, kad būtų panaikinti įmonės (UAB) balanse įrašyti nuostoliai;
2) siekiant anuliuoti įmonės (UAB) įsigytas akcijas;
3) siekiant akcininkams išmokėti įmonės (UAB) lėšų;
4) kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.
Sumažintas įmonės (UAB) įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už minimalų įstatinio kapitalą, t.y. 1000 Eur.

Sprendimas sumažinti įmonės įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gali būti priimtas tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Sprendimas priimamas tada, kai yra patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstytas paskirstytinasis įmonės pelnas, ir tik tuo atveju, kai yra tenkinamos visos šios sąlygos:
1) privalomojo rezervo dydis sumažinus įstatinį kapitalą ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio;
2)įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nėra nepaskirstytųjų nuostolių ir ilgalaikių įsipareigojimų. Reikalavimas dėl ilgalaikių įsipareigojimų netaikomas, kai dėl to yra rašytinis visų kreditorių, kuriems įmonė (UAB) turi ilgalaikių įsipareigojimų, sutikimas.

Sprendimas sumažinti įmonės įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti įmonės (UAB) lėšų, negali būti priimtas, jei sprendimo priėmimo dieną įmonė (UAB) yra nemoki ar išmokėjusi lėšų akcininkams taptų nemoki.
Dokumentas, patvirtinantis sprendimą sumažinti įmonės įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Apie sprendimą sumažinti įmonės (UAB) įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam įmonės (UAB) kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti įmonės (UAB) įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas įmonės įstatuose nurodytame šaltinyje arba apie jį pranešta kiekvienam įmonės (UAB) akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.
Mažindama įstatinį kapitalą, įmonė (UAB) privalo savo prievolių įvykdymą papildomai užtikrinti kiekvienam to pareikalavusiam savo kreditoriui, išskyrus, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
1) įmonės kreditorių reikalavimų suma neviršija 1/2 nuosavo įmonės kapitalo dydžio po įstatinio kapitalo sumažinimo. Ši sąlyga netaikoma, kai įmonės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant akcininkams išmokėti įmonės (UAB) lėšų;
2) įmonės kreditorių reikalavimai yra pakankamai užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija;
3) įmonės įstatinis kapitalas mažinamas vien tam, kad būtų panaikinti įmonės (UAB) balanse įrašyti nuostoliai