UAB steigimas: ką svarbu žinoti?

Pagrindiniai UAB steigimui keliami reikalavimai:

  1. Pavadinimo, atitinkančio bendrinės lietuvių kalbos normas, pasirinkimas (steigiant UAB internetu) arba pavadinimo netapataus ir/ar klaidinančiai nepanašaus į kitų juridinių asmenų pavadinimus ir prekių ženklus pasirinkimas (steigiant UAB per notarą);
  2. Minimalaus UAB įstatinio kapitalo, kurio dydis – 2500 Eur, suformavimas;
  3. Steigimo dokumentų (steigimo akto/sutarties, įstatų) parengimas;
  4. Patalpų, kuriose bus registruojama UAB buveinė, savininko sutikimo gavimas.

 

UAB turi turėti šiuos organus: visuotinį akcininkų susirinkimą (vienintelį akcininką) ir vadovą.

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę spręsti esminius ir svarbiausius klausimus. Visuotinis akcininkų susirinkimas tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinius, priima sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, renka stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma, – valdybos narius, o jeigu nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba, – bendrovės vadovą.

UAB vadovas yra vienasmenis valdymo organas. Su UAB vadovu sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę UAB veiklą, priima ir atleidžia darbuotojus. Bendrovės vadovas atsako už UAB veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą.

UAB steigimas – vienas iš populiariausių būdų realizuoti savo verslo idėją. Nusprendus įsteigti įmonę, siūlytumėme šią užduotį patikėti savo srities profesionalams, kurie už jus atliks visus veiksmus, susijusius su UAB steigimu.

 

Kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais:

Tel. +370 614 22 228

+370 600 22 500

El.p. info@juriscon.lt