Metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas ir pateikimas VĮ „Registrų centras“

Juridiniai asmenys (UAB, VšĮ ir kt.), kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 m. turi pateikti VĮ „Registrų centras“ ne vėliau kaip iki gegužės 31 d., tuo tarpu MB iki kovo 31 d.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinius turi teikti šie juridiniai asmenys: akcinės bendrovės (AB), uždarosios akcinės bendrovės (UAB), mažosios bendrijos (MB), labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos (VšĮ), kooperatinės bendrovės (KB), žemės ūkio bendrovės (ŽŪB).

UAB metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. UAB metinių finansinių ataskaitų rinkinys per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytinąjį UAB pelną (nuostolius).

Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

1) UAB turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo;

2) ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);

3) UAB nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už UAB įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra UAB įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš UAB kaip jos kreditorius.

UAB turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną arba sprendimo skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama.

 

Sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gali būti primtas tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Sprendimas priimamas tada, kai yra patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstytas paskirstytinasis bendrovės pelnas, ir tik tuo atveju, kai yra tenkinamos visos šios salygos:

  • Bendrovės privalomojo rezervo dydis sumažinus įstatinį kapitalą ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio;
  • Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nėra nepaskirstytųjų nuostolių ir ilgalaikių įsipareigojimų. Reikalavimas dėl ilgalaikių įsipareigojimų netaikomas, kai dėl to yra rašytinis visų kreditorių, kuriems bendrovė turi ilgalaikių įsipareigojimų, sutikimas.

Dėl įstatinio kapitalo sumažinimo pakeisti bendrovės įstatai pateikiami juridinių asmenų registro tvarkytojui ne anksčiau kaip praėjus 2 mėnesiams nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo paskelbimo apie visuotinio akcininkų susirinkimo sumažinti įstatinį kapitalą dienos ir ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo sprendimo sumažinti įstatinį kapitalą priėmimo dienos.

Pakeisti dėl įstatinio kapitalo sumažinimo bendrovės įstatai gali būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui nesilaikant nustatyto 2 mėnesių termino, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

  • Bendrovė neturi kreditorinių įsiskolinimų ir apie įstatinio kapitalo mažinimą buvo viešai paskelbta;
  • Įstatinis kapitalas mažinamas vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;
  • Įstatinis kapitalas mažinamas, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.