Metinių finansinių ataskaitų pateikimas VĮ „Registrų centras“

Juridiniai asmenys (UAB, MB ir kt.), kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2017 m. turi pateikti VĮ „Registrų centras“ ne vėliau kaip iki gegužės 31 d.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinius turi teikti šie juridiniai asmenys: akcinės bendrovės (AB), uždarosios akcinės bendrovės (UAB), mažosios bendrijos (MB), labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos (VšĮ), kooperatinės bendrovės (KB), žemės ūkio bendrovės (ŽŪB).

Už metinių finansinių ataskaitų rinkinio nepateikimą numatyta administracinė atsakomybė. Ji taikoma juridinio asmens (UAB, MB ir kt.) vadovui – už šį pažeidimą skiriamų baudų dydis svyruoja nuo 200 Eur iki 3000 Eur.

UAB metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. UAB metinių finansinių ataskaitų rinkinys per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytinąjį UAB pelną (nuostolius).

Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

1) UAB turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo;

2) ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);

3) UAB nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už UAB įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra UAB įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš UAB kaip jos kreditorius.

UAB turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną arba sprendimo skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama.