Mažosios bendrijos (MB) nario teisių perleidimas ir pajamų, susijusių su MB nario teisių perleidimu, apmokestinimas

MB narys turi teisę perleisti nario teises kitam fiziniam asmeniui. Jeigu MB narys nėra įvykdęs visų įsipareigojimų MB dėl įnašo įnešimo, perleidžiant nario teises kartu pereina ir pareiga įnešti likusią įnašo dalį. Kai MB nariu tampa nario teises nupirkęs ar kitaip jas įgijęs kitas fizinis asmuo, jo įnašų į MB vertė atitinka nario teises perleidusio MB nario įnašų vertę.

Kai MB yra du ir daugiau narių apie ketinimą parduoti nario teises MB narys turi informuoti raštu. MB narių susirinkimas per MB nuostatuose nustatytą terminą turi priimti sprendimą, kurie MB nariai, kokia tvarka ir terminais atsiskaito su MB nario teises ketinančiu parduoti nariu. Sprendime taip pat turi būti nurodyta, kokia MB nario, ketinančio parduoti nario teises, įnašo vertės dalimi padidėtų su juo atsiskaičiusio MB nario įnašo vertė. Ši nuostata netaikoma, kai MB yra vienas narys.

Fizinis asmuo, iš MB nario įgijęs nario teises, pateikia MB nario teisių įgijimą patvirtinantį dokumentą ar jo išrašą. Jeigu pateikiamas dokumento išrašas, jame turi būti nurodytos sandorio dėl nario teisių įgijimo šalys (jų vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos), sandorio objektas, sandorio data ir momentas, nuo kurio įgyjamos teisės.

Už nario teisių perleidimą gautos pajamos prilyginamos vertybinių popierių pardavimo pajamoms. MB nario teisių perleidimas laikytinas vertybinių popierių pardavimu, kurių įsigijimo kaina lygi įnašo vertei.

Vertybinių popierių pardavimo pajamoms, gautoms 2018 metais, taikoma Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta mokesčio lengvata. Pagal šį punktą pajamos, gautos už gyventojo parduotas ar kitokiu būdu perleistas finansines priemones, neatsižvelgiant į tai, kada parduodamos finansinės priemonės buvo įsigytos, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu iš pardavimo pajamų atėmus GPMĮ 19 straipsnyje nurodytas su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusias išlaidas, susidaręs skirtumas neviršija 500 Eur per 2018 m. mokestinį laikotarpį.

Vertybinių popierių pardavimo pajamos deklaruojamos 12 pajamų rūšies kodu, apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš apskaičiuoto skirtumo tarp pardavimo ir įsigijimo kainų, atimamas 500 eurų neapmokestinamasis dydis.