Labai mažų įmonių kriterijai ir privalumai

Atsižvelgiant į finansinius duomenis bei vidutinį darbuotojų skaičių įmonės yra skirstomos į labai mažas, mažas, vidutines ir dideles. Labai mažos įmonės – tai įmonės, kurių balanse nurodyto turto vertė neviršija 350 000 eurų, metinės pajamos neviršija 700 000 eurų ir vidutinis metinis darbuotojų skaičius neviršija 10. Tokioms įmonėms numatytas supaprastintas metinių finansinių atskaitomybių sudarymas ir teikimas – jos gali nerengti aiškinamojo rašto, jeigu pasirenka trumpą balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos formą (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 20 straipsnio 2 dalis). Labai mažos įmonės taip pat savo nuožiūra gali spręsti klausimą dėl nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir pinigų srautų pokyčių ataskaitos rengimo. Smulkiojo verslo atstovai taip pat gali pretenduoti į Vyriausybės paramą pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą. Be to, numatyta mažesnio pelno mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo prievolė įmonėms, atitinkančioms šiuos kriterijus: metinė apyvarta neviršija 300 000 eurų ir vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10. Tokios įmonės sumoka tik 5 procentų dydžio pelno mokestį per metus. Svarbu pažymėti tik tai, kad lengvatinis pelno mokesčio tarifas negali būti taikomas tuo atveju, jei akcininkas/savininkas ar jo šeimos nariai valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų kitose įmonėse arba yra kitų individualių įmonių savininkai.