Juridinių asmenų (UAB, MB ir kt.) reorganizavimas

Kas yra reorganizavimas?

Reorganizavimas – juridinio asmens (UAB, MB ir kt.) pabaiga be likvidavimo procedūros.

Juridiniai asmenys (UAB, MB ir kt.) gali būti reorganizuojami jungimo ir skaidymo būdu.

 

Galimi jungimo būdai yra šie:

Prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.

Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos.

 

Galimi skaidymo būdai yra šie:

Išdalijimas – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.

Padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

 

Ką reikia žinoti apie reorganizavimą?

 1. Reorganizavime gali dalyvauti tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys;
 2. Sprendimą dėl reorganizavimo priima akcininkų/narių susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų akcininkų/narių turimų balsų;
 3. UAB atveju Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas, jeigu reorganizavimo sąlygos parengtos praėjus 6 ar daugiau mėnesių po nors vienos reorganizuojamos ar dalyvaujančios reorganizavime bendrovės finansinių metų pabaigos, bet ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki reorganizavimo sąlygų parengimo. Tačiau atliekant reorganizavimą skaidymo būdu tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys nerengiamas, jeigu visi kiekvienos skaidymo būdu reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcininkai, su tuo sutinka;
 4. Reorganizuotų juridinių asmenų visas turtas, teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiantiems juridiniams asmenims nuo naujai sukurtų juridinių asmenų įregistravimo ar po reorganizavimo tęsiančių veiklą juridinių asmenų pakeistų įstatų/nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre;
 5. Pasibaigus reorganizavimo procedūrai, būtina perregistruoti reorganizuoto juridinio asmens kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.

 

Reorganizavimo procedūra:

 1. Akcininkų/narių susirinkimas priima sprendimą dėl juridinio asmens reorganizavimo;
 2. Parengiamos juridinio asmens reorganizavimo sąlygos bei įstatų/nuostatų projektas;
 3. Reorganizavimo sąlygas vertina audito įmonė ir pateikia atlikto vertinimo ataskaitą. Šis reikalavimas nėra taikomas, jeigu visi kiekvieno reorganizuojamo ir dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens akcininkai/nariai su tuo sutinka;
 4. Apie parengtas reorganizavimo sąlygas paskelbiama viešai;
 5. Reorganizavimo sąlygos juridinių asmenų registrui turi būti pateiktos ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą bendrovės/bendrijos įstatuose/nuostatuose nurodytame šaltinyje dieną. Kartu su reorganizavimo sąlygomis juridinių asmenų registrui turi būti pateikta reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita, jeigu ji rengiama;
 6. Akcininkai ir kreditoriai susipažįsta su minėtais reorganizavimo dokumentais. Kreditoriai turi teisę pateikti reikalavimus dėl prievolių vykdymo papildomo užtikrinimo;
 7. Reorganizavimo dokumentai pateikiami notarui patvirtinti;
 8. Juridinių asmenų registre registruojamos po reorganizavimo sukurtos naujos bendrovės/bendrijos, pakeisti tęsiančių veiklą bendrovių įstatai/nuostatai, išregistruojamos bendrovės/bendrijos, kurios pasibaigs;
 9. Reorganizuotų bendrovių/bendrijų visas turtas, teisės ir pareigos perduodamos (perregistruojamos) po reorganizavimo veiksiančioms bendrovėms/bendrijoms.

 

 

Dėl juridinio asmens reorganizavimo kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

UAB „Juriscon“

Konstitucijos pr. 23C-109, 08105 Vilnius

Tel. +37061422228

+37060022500

El. p. info@juriscon.lt