Įmonės (UAB) įstatinio kapitalo mažinimas

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime tvirtinamas įmonės (UAB) metinių finansinių ataskaitų rinkinys, skirstomas paskirstytinasis įmonės pelnas (nuuostoliai). Be to, tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kai yra patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstytas paskirstytinasis įmonės (UAB) pelnas, gali būti priimtas sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti įmonės (UAB) lėšų.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime sumažinti įstatinį kapitalą turi būti nurodomas įstatinio kapitalo mažinimo tikslas.

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik šiems tikslams:

1) vien tam, kad būtų panaikinti įmonės (UAB) balanse įrašyti nuostoliai;

2) siekiant anuliuoti įmonės (UAB) įsigytas akcijas;

3) siekiant akcininkams išmokėti įmonės (UAB) lėšų;

4) kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

Sumažintas įmonės (UAB) įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už nustatytą įmonės (UAB) minimalaus įstatinio kapitalo dydį, t.y. 2500 Eur.

 

Sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gali būti priimtas tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Sprendimas priimamas tada, kai yra patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstytas paskirstytinasis bendrovės pelnas, ir tik tuo atveju, kai yra tenkinamos visos šios sąlygos:

1) privalomojo rezervo dydis sumažinus įstatinį kapitalą ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio;

2) metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nėra nepaskirstytųjų nuostolių ir ilgalaikių įsipareigojimų. Reikalavimas dėl ilgalaikių įsipareigojimų netaikomas, kai dėl to yra rašytinis visų kreditorių, kuriems įmonė (UAB) turi ilgalaikių įsipareigojimų, sutikimas.

 

Sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti įmonės (UAB) lėšų, negali būti priimtas, jei sprendimo priėmimo dieną įmonė (UAB) yra nemoki ar išmokėjusi lėšų akcininkams taptų nemoki.

Sumažinus įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti įmonės (UAB) lėšų, su akcininkais atsiskaitoma tik pinigais. Pinigai akcininkams gali būti išmokami ne anksčiau, negu pakeisti įmonės (UAB) įstatai įregistruojami juridinių asmenų registre, ir turi būti išmokėti per vieną mėnesį nuo pakeistų įmonės (UAB) įstatų įregistravimo dienos. Išmokas turi teisę gauti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, dienos pabaigoje buvo įmonės (UAB) akcininkai ir turi šią teisę ar kitokiu teisėtu pagrindu turi tokią teisę, o išmokų dydžiai turi būti proporcingi jų turėtų akcijų nominalių verčių sumai.

Dokumentas, patvirtinantis sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik pakeistus įstatus įregistravus juridinių asmenų registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti įmonės (UAB) įstatai nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, dienos.

Apie sprendimą sumažinti įmonės (UAB) įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam įmonės (UAB) kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti įmonės (UAB) įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba apie jį pranešta kiekvienam įmonės (UAB) akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

Mažindama įstatinį kapitalą, įmonė (UAB) privalo savo prievolių įvykdymą papildomai užtikrinti kiekvienam to pareikalavusiam savo kreditoriui, išskyrus, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

1) kreditorių reikalavimų suma neviršija 1/2 nuosavo kapitalo dydžio po įstatinio kapitalo sumažinimo. Ši sąlyga netaikoma, kai įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant akcininkams išmokėti įmonės (UAB) lėšų;

2) kreditorių reikalavimai yra pakankamai užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija;

3) įstatinis kapitalas mažinamas vien tam, kad būtų panaikinti įmonės (UAB) balanse įrašyti nuostoliai.

 

Kreipkitės į mus ir mes parengsime visus įmonės įstatinio kapitalo mažinimui reikalingus dokumentus.

 

Tel. 8 614 22 228

8 600 22 500

El.p. info@juriscon.lt