Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo VĮ „Registrų centras“

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatyme bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtinta prievolė įmonėms, pasibaigus jų finansiniams metams, sudaryti metines finansines ataskaitas.

Uždarosioms akcinėms bendrovėms (toliau – UAB) numatyta prievolė metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat ir metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, Juridinių asmenų registrui pateikti per 30 dienų nuo jo patvirtinimo.

UAB turi prievolę:

  • ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 30 d. sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio metu, be kita ko, pateikti tvirtinti 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
  • per 30 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 30 d., visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį pateikti Juridinių asmenų registrui.

Mažosios bendrijos (MB) turi prievolę:

  • ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, t.y. iki 2019 m. kovo 31 d. patvirtinti MB narių susirinkime metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pateikti jį Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Neįvykdžius šios pareigos, Administracinių nusižengimų kodekso 223 str. 2 d. numatyta atsakomybė bendrovės vadovams – juridinio asmens finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka juridinių asmenų vadovams užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Teikiame paslaugas, susijusias su visuotinio akcininkų susirinkimo, narių susirinkimo organizavimu, rengiame visus reikalingus dokumentus.

Kreipkitės į mus žemiau nurodytais kontaktais:

Tel. 8 614 22 228

8 600 22 500

El.p. info@juriscon.lt