Akcinės bendrovės (AB) ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB) skirtumai

AB ir UAB yra ribotos civilinės atsakomybės privatūs juridiniai asmenys, kurių įstatinis kapitalas yra padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.

UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2500 eurų, o AB – ne mažesnis kaip 25 000 eurų.

UAB akcijos negali būti platinamos ir jomis negali būti prekiaujama viešai, tuo tarpu AB akcijos gali būti platinamos ir jomis gali būti prekiaujama viešai.

AB ir UAB akcininkai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi įsigiję akcijų. Akcininkų skaičius nėra ribojamas. Akcinių bendrovių įstatyme nėra nurodoma nei minimalaus, nei maksimalaus skaičiaus.

Steigiamos bendrovės (AB ir UAB) akcijos turi būti visiškai apmokėtos per steigimo sutartyje ar steigimo akte nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo jo sudarymo dienos.

Kiekvieno steigėjo pradinis įnašas turi būti mokamas tik pinigais. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/4 dalis visų jo pasirašytų akcijų nominalios vertės. Įmokėtų pradinių įnašų suma turi būti ne mažesnė už nustatytą bendrovės minimalų įstatinį kapitalą. Likusi dalis už steigėjo pasirašytas akcijas po bendrovės įsteigimo gali būti apmokama tiek pinigais, tiek nepiniginiais įnašais. Nepiniginius įnašus turi įvertinti nepriklausomas turto vertintojas, parengdamas turto vertinimo ataskaitą.

Lyginant AB ir UAB matomi pagrindiniai skirtumai, susiję su akcijomis, tuo tarpu valdymo struktūra bei organų kompetencijos yra vienodos tiek AB, tiek UAB atveju.